Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Các thuốc và phác đồ sử dụng trong ghép thận

Các thuốc và phác đồ sử dụng trong ghép thận

Ghép thận là phương pháp điều trị cuối cùng cho những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ca ghép chính là nguy cơ cơ thể bệnh nhân đẩy ra phản ứng miễn dịch khiến thận ghép bị thải loại. Vì vậy, điều trị ức chế miễn dịch đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công của quá trình ghép thận. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về các thuốc và phác đồ sử dụng trong ghép thận