Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Danh mục Ghép Gan

Điều kiện và quy trình ghép gan

Ghép gan là một phẫu thuật quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng, đại diện cho một bước tiến đáng kể trong lịch sử y học hiện đại. Lần đầu tiên ca ghép gan được thực hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1963 bởi bác sĩ Thomas E. Starzl. Tại Việt Nam, phẫu thuật ghép gan cũng đã được áp dụng và chứng minh hiệu quả to lớn trong việc cứu sống bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối.