Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Thuốc cai nghiện ma túy

Dùng thuốc cai nghiện ma túy nào trong phác đồ điều trị nghiện ma túy?

Cai nghiện ma túy
Phương pháp điều trị nghiện ma túy cơ bản bao gồm ba yếu tố chính: sử dụng thuốc, các biện pháp tâm lý và hành vi, cùng việc tư vấn và tăng cường động lực để hỗ trợ quá trình cai nghiện. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các giai đoạn quan trọng trong điều trị cai nghiện ma túy bạn cần biết và dùng thuốc cai nghiện ma túy nào trong phác đồ điều trị nghiện ma túy.