Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Phác đồ cai nghiện ma túy đá

Phác đồ cai nghiện ma túy đá như thế nào?

Phác đồ cai nghiện ma túy đá
Trước đây, cai nghiện ma túy đá ở Việt Nam chủ yếu dựa vào phương pháp tâm lý. Tuy nhiên, sau khi Bộ Y tế ban hành phác đồ cai nghiện cho người sử dụng ma túy đá tổng hợp, họ được áp dụng liệu pháp tâm lý xã hội và sử dụng thuốc. Nghiện ma túy đá gây ảnh hưởng lớn đến cá nhân, gia đình và xã hội, và tình trạng này ngày càng gia tăng, là một vấn đề lo ngại. Phác đồ cai nghiện ma túy đá được thực hiện như thế nào đối với nhóm người này?