Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Người nghiện ma túy có uống rượu không?

Người nghiện ma túy có uống rượu không?

Người nghiện ma túy sử dụng rượu
Uống rượu khi say để cắt cơn nghiện không phải là phương pháp khả dụng cho mọi người vì nó có thể được xem như việc "lấy độc trị độc". Hành động này đơn giản là đưa thêm chất gây nghiện khác vào cơ thể. Người nghiện ma túy cũng sợ tình trạng say, vì khi say, họ thường mất kiểm soát và có thể tăng thèm ma túy. Điều này dẫn đến thực tế rằng một số người đã cai nghiện một thời gian dài có thể tái nghiện sau khi uống rượu và mất kiểm soát.