Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Hiện tượng thải ghép thận

Hiện tượng thải ghép thận

Ghép thận là giải pháp cuối cùng cho những người bị suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, cơ thể có thể đào thải quả thận mới, gây ra hiện tượng "thải ghép thận" - một trong những thách thức lớn nhất sau ca ghép. Hiểu rõ về hiện tượng thải ghép thận sẽ giúp bạn phòng ngừa và đối phó hiệu quả hơn.