Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ Ghép tạng là gì?

Ghép tạng là gì?

Ghép tạng là một trong những tiến bộ y khoa vĩ đại của thế kỷ 21, mang đến cơ hội sống mới cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối bị suy tạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về ghép tạng, từ khái niệm đến quy trình, cũng như những thách thức và triển vọng của phương pháp điều trị đặc biệt này